พนักงานปฏิบัติการผลิต (Day)

วันที่ประกาศงาน: 25 พ.ค. 2567

สถานที่ปฏิบัติงาน: Rayong, Thailand, 21150

บริษัท: bangkoksyn

Bangkok Synthetics Co., Ltd.

Job Highlight

ปวส. สาขา ปิโตรเคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีการยาง หรือเทียบเท่า 
ประสบการณ์อย่างน้อย 0-2 ปี

Job Responsibilities

  1. ประสานงานระหว่างท่าเรือต่างๆ กับส่วนซ่อมบำรุง, ส่วนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ติดตั้งใช้งานอยู่และรายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชาเป็นระยะตามกำหนด
  2. ติตต่อประสานงานระหว่างส่วนงานของบริษัทBST กับบริษัทภายนอกเพื่อดำเนินการเปิด work permit และพาพนักงานเข้าอบรมความปลอดภัยในแต่ละบริษัทเข้าทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. ประสานงาน ดูแลงาน NDT ถังร่วมกับ Unit Supervisor Day (OSBL) และส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนงานที่ทางผู้บังคับบัญชากำหนด
  4. ปฏิบัติงานในการ Transfer วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากบริษัทภายนอกให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงการดูแลประสานงานกับทางท่าเรือต่างๆ ในการ Import&Export product เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  5. ตรวจสอบ ดูแลระบบ Pipeline ที่ใช้ขนถ่ายผลิตภัณฑ์ระหว่าง BST กับบริษัทคู่ค้า รวมถึงท่าเรือต่างๆ ให้มีความพร้อมและปลอดภัยในการใช้งาน

Job Qualifications

ปวส. หรือเทียบเท่า สาขา ปิโตรเคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีการยาง หรือเทียบเท่า 
ประสบการณ์อย่างน้อย 0-2 ปี

Critical Knowledge & Skills

ทักษะด้านงานผลิต
ตรวจสอบคุณภาพและการใช้เครื่องมือวัด/ทดสอบ
ทักษะด้านการประสานงาน

Compensation Data

พนักงานประจำ (Permanent)
Day time : Mon-Fri (08:00-17:00)
Shift time : 12hrs (07:00-19:00 / 19:00-07:00)
[Working Day & Off : Work 3 days, Off 2 days / Work 2 days, Off 3 days]
Salary : Starting from 15K
Health / Life Insurance สำหรับพนักงานและครอบครัว
Flexible Benefits 12,000 บาท/ปี
ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง กรณีประจำระยอง เริ่มต้นรวม 30% ของฐานเงินเดือน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
อื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ

The attractive remuneration package [Salary, Bonus, Provident Fund, Group Insurances (Health, Accident and Life) ] will be commensurate with successful candidates. Only short-listed candidates will be notified.